Chủ nhật, 14/6/2015, 0:0
Lượt đọc: 742

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2015-2016

Để thi tuyển sinh vào lớp 10 các môn Văn - Toán - Anh

KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Khóa ngày 11  tháng  06 năm 2015 tại TPHCM

Môn thi : VĂN

Thời gian: 120 phút (không tính thời gian giao đề)

ĐỀ CHÍNH THỨC

            Câu 1: (3 điểm)

            Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới

(1) Đã lâu lắm rồi tôi và cả nhà mới lại cùng nhau xem U23 Việt Nam thi đấu bóng đá SEA Games. Lúc đội tuyển ra sân, tôi rất xúc động khi quốc ca Việt Nam vang lên. Cả nhà tôi đã cùng hát theo, dù các con tôi chưa thật thuộc nhưng chúng vẫn buộc ba, mẹ phải đặt tay lên ngực cho giống các cầu thủ. Lúc hát quốc ca, tôi có một cảm giác thật khó tả. Một điều gì đó thiêng liêng dành cho Tổ quốc đang dâng lên trong long tôi. Hát quốc ca làm cho ta có tinh thần mạnh mẽ, truyền cho ta khí thế hừng hực để sẵn sang bước vào trận đấu.

            (2) Khi đi học, tôi đã được hát quốc ca mỗi khi chào cờ. Bây giờ hát lại, trong tôi vẫn dâng trào một cảm xúc mãnh liệt. Đó là niềm tự hào và tình yêu quê hương, đất nước. Xem xong trận bóng đá, con tôi lại hỏi “Khi nào Việt Nam đá nữa vậy ba? Để con cùng ba mẹ hát quốc ca”.

(Theo Lê Văn Thu, Quốc ca Việt Nam, báo Thanh Niên số ngày 08/06/2015)

  1. Xác định một phép liên kết trong đoạn (2). (0,5 điểm)
  2. Tác giả đã có những cảm xúc gì khi hát quốc ca Việt Nam? (0,5 điểm)
  3. Cho biết ý nghĩa của việc cả gia đình tác giả cùng hát theo khi quốc ca Việt Nam vang lên. (1 điểm)
  4. Em có nhận xét gì về thực trạng hát quốc ca của các bạn học sinh trong nhà trường hiện nay? (1 điểm)

Câu 2: (3 điểm)

Có những bạn trẻ chỉ biết mải mê dán hình thần tượng khắp nơi; chỉ biết đắm chìm trong sở thích của riêng mình;…

Họ đâu thấy rằng bên cạnh họ có những người đang vì họ mà vất vả, lo toan; có những người đã dành cho họ bao nhiêu yêu thương, trìu mến;…

Những bạn trẻ ấy đâu biết rằng họ đang sống vô cảm ngay trong chính gia đình mình.

Viết bài văn ngắn (khoảng 01 trang giấy thi) trình bày suy nghĩ của em về vấn đề trên.

Câu 3: (4 điểm)

 

Bỗng nhận ra hương ổi

Phả vào trong gió se

Sương chùng chình qua ngõ

Hình như thu đã về

Sông được lúc dềnh dàng

Chim bắt đầu vội vã

Có đám may mùa hạ

Vắt nửa mình sang thu

(Trích Sang thu, Hữu Thỉnh)

 

Cảm nhận của em về bức tranh thiên nhiên trong hai khổ thơ trên. Từ đó hãy liên hệ với một khổ thơ hoặc đoạn thơ khác về đề tài thiên nhiên mã em biết để thấy được điểm gặp gỡ của các tác giả khi viết về đề tài này.

 

KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Khoá ngày 11 tháng 06 năm 2015 tại TP.HCM

Moân thi : ANH VĂN Thời gian: 60 phút (không tính thời gian giao đề)

I. Choose the word/ phrase (A, B, C or D) that best fits the space in each sentence. (2.5 pts)

1. West Malaysia and East Malaysia ________ comprise an area of 329,758 sq km.

    A. each other               B. together                C. one another         D. both

2. We have arranged to meet each other ________ 8:00 AM this weekend.

    A.to                             B. on                         C. in                        D. at

3. Juventus did their best;_______ , Barcelona won the match and the cup.

    A. but                          B. however                C. moreover            D. otherwise

4. The examiner ______ that they keep silent during the exam.

    A. said                         B. requested              C- told                     D- admired

5. “ I promies I will study harder next term.” – “_________”

    A. Good idea              B. I hope so               C.No, thanks           D. I’m sorry I can’t

6. People speak Malay, English, Chinese and Tamil_______Malaysia

    A.at                             B . in                         C. on                       D. to

7. You should reduce _________ of water your family uses.

    A. the number             B. the quality            C. a number             D. the amount

 8. A lot of Vietnamese people who live _________ want to celebrate Tet in Viet Nam, their motherland.

    A. foreign                    B. far                         C.  aboard               D. abroad

9. Peter, bring a raincoat just _________. It looks like rain to me.

    A. in case                    B. in time                  C. in turn                 D. in spite

 10. Typhoons often ___________ in Viet Nam from June to November.

    A. predict                    B. occur                     C. pass                     D. warn

Answers:

1. B                                 2. D                           3. B                         4. B                   5. B

6. B                                 7. D                           8. D                         9. A                   10. B

 

II. Choose the underlined word or phrase (A, B, C or D) that needs correcting.   (0,5 pt)

11. She asked me if I am able to speak any other foreign language and I said that I could speak Thai.

             A                       B                                        C                                                             D

12. AAG has confirmed the broken in some of the sections of the undersea cable.

                           A                            B                               C                         D

 

Answers: 11. B              12.  B

III. Choose the word (A, B, C or D) that best fits the blank space in the following passage. (1,5pts)

            The word  jeans (13) ______ from a kind of material that was made in Europe. It is a strong material and it does not (14)_______ out easily. In the 1960s, many univesity and college (15)_____ wore jeans. Designers made different styles of jeans to match the 1960s’ fashions; embroidered jeans, painted jeans and so on. In the 1970s more and more people started wearing jeans because they became (16)_______. In the 1980s jeans finally became (17) _____ fashion clothing when famous designers started (18)______ their own styles of jeans, with their own labels on them. Sales of jeans always go up and up because jeans have never been out of fashion.
13.       A. gets                         B. goes                                    C. arrives                     D. comes

14.       A. go                           B.wear                                     C. call                          D. come

15.       A. teenagers                B. pupils                                  C. students                  D. youngsters 

16.       A.higher                      B. costlier                                C. longer                     D. cheaper

17.       A. low                         B. high                                    C. up                           D. old

18.       A.doing                       B. getiing                                C.making                     D. buying

Chú ý: Thí sinh chỉ ghi mẫu tự A, B, C, hoặc D vào ô trả lời

Answers:

13. D                               14. B                         15. C                      

16. D                               17. B                         18. C                      

IV. Read the passage, then decide if the statements that follow it are True or False.  (1.0 pt)

    Are you looking for a cheap, clean, effective source of power that doesn’t cause pollution or waste natural resources? Look no further than solar energy from our sun. Many countries are already using solar energy. Solar panels are placed on the roof of a hous and the sun’s energy is used to heat water. The energy can be stored for a number of days, so on cloudy days you can use solar energy too. Sweeden has an advanced solar energy program. There, all buildings will be heated by solar energy; cars and buses will use solar power instead of gas by the year 2015.

 

19. Few countries in the world are ready to use solar energy.

20. We can hardly use solar energy on cloudy days.

21. Solar panels are used for water heating.

22. Some types of vehicles in Sweeden will use solar power by 2015.

 

    Thí sinh viết đầy đủ từ True hoặc False vào ô trả lời

 

Answers:   19. False                    20. False                        21. True               22. True

   

V. Use the correct form of the word given in each sentence . (1.5 pt)

23. We are worried that rivers and canals are becoming more and more _______. [pollute]

24. TV ______ are advertisements in which goods and services are promoted. [commerce]

25. It is ______ that some people poach fish in the Nhieu Loc Canal [disappoint]

26. Christmas is ______ celebrated in many countries. [joy]

27. Here is tommorrow’s weather ______. Ho Chi Minh city will be sunny, and …. [cast]

28. My sister is wearing a T-shirt of the latest model. She always dresses _____. [fashion]

 

Answers: 23. polluted             24. commercials                      25. disappointing

                 26. joyfully             27. forecast                             28. fashionably

 

VI. Use the correct tense or form of the verb given in each sentences. (1.0 pt)

29. Unless she _____ the flowers regularly, they will wither. [water]

30. We all expect that Anh Vien ____ the most outstanding athlete in this SEA GAMES. [become]

31. He _____ five comic books since last Monday. [read]

32. The teacher suggested ____ these units carefully. [revise]

 

Answers:   29. waters                  30. will become             31. has read         32. revising             

 

VII. Rewrite each of the following sentences in another way so that it means almost the same as the sentence printed before it. ( 2.0 pt)

33. Emily is sick today, so she cannot go to school.

à If Emily were not sick today, she would be able to go to school.

34. We consider Messi a soccer genius. He plays for Barcelona, Spain.

à Messi, who we consider a soccer genius, plays for Barcelona, Spain.

35. People celebreate Passover in Israel in late March or early April.

à Passover is celebrated in Israel in late March of early April.

36. The last time we saw the film was 10 years ago

à It has been 10 years since we last saw the film.

 

ĐỀ TOÁN VÌ CÓ CÁC KÝ HIỆU TOÁN HỌC NÊN KHÔNG XEM TRỰC TIẾP ĐƯỢC. HÃY TẢI FILE VỀ ĐỂ XEM NHÉ               

86